chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

Câu hỏi:

26/08/2019 10,741

Bạn đang xem: chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

A. tristeari

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

Chất với tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là: anlyl axetat CH3COOCH2−CH=CH2

Etyl fomiat HCOOCH3có HCOO- với tài năng làm mất đi màu sắc Br2

Mantozơ với tài năng cởi vòng, xuất hiện nay group chức CHO với tài năng là rơi rụng thuốc nước Brom

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây ko phản xạ với hỗn hợp HCl

A. H2N-CH2-COOH

B. CH3COOH

C. C2H5NH2

D. C6H5NH2

Câu 2:

Trong những mặt hàng hóa học tại đây, mặt hàng nào là với những hóa học là đồng phân của nhau ?

A. C4H10, C6H6.

B. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

C. CH3OCH3, CH3CHO.

D. C2H5OH, CH3OCH3.

Câu 3:

Cho mặt hàng những hóa học sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2. Số este trong những hóa học bên trên là

A. 3

B. 4

Xem thêm: kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào

C. 7

D. 5

Câu 4:

Cho những chất: CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH ; C2H2; HOOC-COOH với từng nào hóa học với phản xạ tráng gương?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chất nào là tại đây với phản xạ tráng bạc tuy nhiên không thuộc tính được với natri?

A. HCOOH.

B. CH3COOC2H5.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 6:

Chất nào là tại đây không phải hóa học hữu cơ:

A. CH4.

B C2H5OH.

C. KCN.

D CH3COOH.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK