các bài toán lớp 1

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài bác toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục tiêu chung những em ôn tập dượt kỹ năng cũ nhằm sẵn sàng cực tốt mang đến việc đoạt được kỹ năng mới nhất ở lớp 2. Các bài bác tập dượt bám sát công tác học tập, sở hữu kèm cặp đáp án chung ba mẹ và những bé nhỏ thuận tiện trong các việc so sánh thành quả. 

50 câu hỏi lớp 1 cơ phiên bản và nâng lên mang đến bé nhỏ ôn tập dượt hè

1. Bài tập dượt toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết vệt <, >, = nhập khu vực chấm

Bạn đang xem: các bài toán lớp 1

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số tương thích nhập khu vực chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền vệt >, < , = tương thích nhập khu vực chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 viết lách mặt hàng số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 1, 7, 11, trăng tròn.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: trăng tròn, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán tìm hiểu số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn xoe nhập số lớn số 1 trong mỗi số được mang đến sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn xoe nhập số bé nhỏ nhất trong mỗi số được mang đến sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn xoe chục lớn số 1 sở hữu nhì chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số bé nhỏ nhất trong số số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn xoe chục bé nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số: 25, trăng tròn, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn xoe nhập số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn xoe nhập số bé nhỏ nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ nhập phạm vi 10

Bài 10: Kết trái ngược của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số nhập khu vực tía chấm và để được luật lệ tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn xoe nhập luật lệ tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái ngược của luật lệ tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái ngược của luật lệ tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện tại những luật lệ tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con đảm bảo chất lượng trọn vẹn Toán và giờ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán trí tuệ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán vì thế giờ Anh của con trẻ trở thành đơn giản và giản dị và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động ngay lập tức với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài tập dượt toán lớp 1 sở hữu câu nói. văn

Bài 16: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 9 trái ngược cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái ngược cam

Bài 17: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Nhóm sở hữu 3 con gái và 2 các bạn nam giới. Hỏi, group sở hữu toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết luật lệ tính và tiến hành tính?

Có: 10 trái ngược bóng

Cho đi: 5 trái ngược bóng

Còn: … trái ngược bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái ngược cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm sở hữu toàn bộ 5 các bạn. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ sở hữu 13 các bạn. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái ngược bóng.

6. Bài toán về những số điểm 100

Bài 21: Viết những số kể từ trăng tròn cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: cách tính điểm trung bình học kỳ 1

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số nhập khu vực trống:

Số ngay lập tức trước của 89 là…

Số ngay lập tức trước của 33 là…

Bài 24: Viết số nhập khu vực trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: trăng tròn, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay lập tức trước của 89 là 88

Số ngay lập tức trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về chừng nhiều năm và đo chừng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền nhập khu vực trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên mang đến bé nhỏ tập luyện tư duy

Bài 28: Bích sở hữu 12 trái ngược bóng, Mai sở hữu 7 trái ngược bóng. Hỏi cả nhì các bạn sở hữu toàn bộ từng nào trái ngược bóng?

Bài 29: An sở hữu 6 quyển vở, Hà sở hữu 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm tăng từng nào quyển vở nhằm thông qua số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B sở hữu 36 học viên, nhập cơ sở hữu 19 học viên nữ giới. Hỏi, lớp 1B sở hữu từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ sở hữu 10 con cái chim, bỗng nhiên sở hữu 6 con cái cất cánh cút. Hỏi, bên trên cây cỏ sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy má red color nhiều năm 20cm, băng giấy má blue color 40cm. Hỏi cả nhì băng giấy má nhiều năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ sở hữu …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12, khi này đó là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ nhập số 12, kim cụt chỉ nhập số cửu. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam tiếp tục về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan sở hữu thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng sở hữu thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng sở hữu bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan sở hữu 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi hạc của Hòa và Bình nằm trong lại thông qua số tuổi hạc của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi hạc rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi hạc rộng lớn hoặc không nhiều tuổi hạc rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số trừ cút số bé nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, thành quả của luật lệ trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 sở hữu một chữ số nằm trong số bé nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, thành quả của luật lệ nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương cút chợ mua sắm tăng 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương sở hữu toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi chạc vải vóc nhiều năm 80 centimet, chị rời một quãng nhiều năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, chạc vải vóc sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến sở hữu 15 trái ngược cam, Yến mang đến em 8 trái ngược. Sau cơ, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái ngược. Hỏi, Yến sở hữu từng nào trái ngược cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp sở hữu 12 cây cây viết chì và 2 cây cây viết bi. Hỏi, cây viết chì rộng lớn cây viết bi từng nào cây?

Bài 46: Chi sở hữu số cây viết nhiều hơn thế nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi sở hữu từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 sở hữu bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và nhỏ thêm hơn 10?

Bài 49: Hãy viết lách những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái ngược trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ và để được từng nào trái ngược trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái ngược bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên nam giới.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ sở hữu 7 ngày

Một tuần lễ em tới trường 5 ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu nhập tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng sở hữu 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi hạc rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái ngược cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái ngược trứng

Các câu hỏi được share bên trên phía trên bám sát công tác toán lớp 1, rất đầy đủ những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên nhằm mục tiêu chung những con cái gia tăng lại kỹ năng tiếp tục học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên theo gót dõi Babilala.vn nhằm nhận được không ít kỹ năng té ích!