bảng tuần hoàn lớp 8

SlideShare a Scribd company logo

Link tải về bạn dạng khá đầy đủ tư liệu Bảng yếu tắc chất hóa học lớp 8 http://www.doko.vn/tai-lieu/bang-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trang-42-sgk-58632

Bạn đang xem: bảng tuần hoàn lớp 8

Education

1 of 3

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

Download to tướng read offline

Xem thêm: tốt bụng tiếng anh là gì

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

More from DoKo.VN Channel

More from DoKo.VN Channel (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bang nguyen to tướng hoa hoc lop 8

  • 1. Nguyễn Xuân Trường BẢNG 1 – MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Số proton Tên vẹn toàn tố Ký hiệu hóa học Nguyên tử khối Hóa trị 1 Hidro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9 II 5 Bo B 11 III 6 Cacbon C 12 IV,II 7 Nitơ N 14 III, II, IV 8 Oxi O 16 II 9 Flo F 19 I 10 Neon Ne 20 11 Natri Na 23 I 12 Magie Mg 24 II 13 Nhôm Al 27 III 14 Silic Si 28 IV 15 Photpho P.. 31 III, V 16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI 17 Clo Cl 35,5 I, … 18 Argon Ar 39,9
  • 2. Nguyễn Xuân Trường 19 Kali K 39 I 20 Canxi Ca 40 II . . . 24 Crom Cr 52 II, III… 25 Mangan Mn 55 II, IV, VII… 26 Sắt Fe 56 II, III 29 Đồng Cu 64 I, II 30 Kẽm Zn 65 II 35 Brom Br 80 I, … 47 Tệ Bạc Ag 108 I 56 Bari Ba 137 II 80 Thủy ngân Hg 201 I, II 82 Chì Pb 207 II, IV Mét sè c«ng thøc tÝnh to¸n vô hãa häc m n M = Trong ®ã m: khèi lîng chÊt (g) m = n.M M: khèi lîng mol chÊt (g) m M n = n: sè mol chÊt (mol)
  • 3. Nguyễn Xuân Trường 22,4 V n = Trong ®ã V: thÓ tÝch chÊt khÝ ë ®ktc (lit ) V= n.22,4 A A BB M d M = Trong ®ã MA: khèi lîng mol chÊt khÝ A (g) MB: khèi lîng mol chÊt khÝ B (g) dA/B: tØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B % .100%ct dd m C m = vô ®ã C%: nång ®é % (%) mct: khèi lîng chÊt tan (g) mdd: khèi lîng dung dÞch (g) M n C V = vô ®ã CM: nång ®é mol cña dung dÞch (M) n: sè mol chÊt tan vô dung dÞch (mol) V: thÓ tÝch dung dÞch (lit) mdd= D. Vdd vô ®ã D: khèi lîng riªng cña dung dÞch (g/ml)