bản tự kiểm điểm đảng viên

Theo khoản 2 Điều 6 Quy ấn định 124-QĐ/TW năm 2023, nội dung kiểm điểm triệu tập thực hiện rõ rệt những thành phẩm đạt được, điểm yếu, giới hạn, yếu hèn xoàng xĩnh và nguyên vẹn nhân, biện pháp và thời hạn xử lý.

Trong ê, cá thể ko lưu giữ dùng cho chỉ đạo, quản ngại lý:

- Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; lòng tin câu kết, thống nhất nhập nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách móc nhiệm nêu gương, việc triển khai những điều đảng viên ko được làm; tác phong, cách thức thao tác. Liên hệ những biểu thị về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự gửi hoá".

Bạn đang xem: bản tự kiểm điểm đảng viên

- Việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn và thành phẩm triển khai những tiêu chuẩn, trách nhiệm được phú nhập năm.

- Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu mỗi năm.

- Những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm; việc xử lý những giới hạn, điểm yếu được cung cấp sở hữu thẩm quyền Tóm lại và được chỉ ra rằng ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Phải hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa mới được review, xếp loại hóa học lượng

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW nêu rõ rệt, luyện thể, cá thể nên hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa mới được review, xếp loại quality. Cá nhân vắng ngắt mặt mày hoặc không được review, xếp loại quality thì nên tổ chức triển khai kiểm điểm, review, xếp loại quality nhập thời hạn nhanh nhất.

Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng vừa mới được xây dựng, phân tách tách, sáp nhập, cán cỗ, chỉ đạo vận hành được chỉ định dùng cho ko đầy đủ 6 mon tính cho tới thời gian review, xếp loại vẫn tổ chức kiểm điểm theo gót quy ấn định, tuy nhiên ko review, xếp loại. Các tổ chức triển khai đảng vừa mới được gửi phú, tiêu thụ nhập năm thì lấy chủ kiến review, phán xét của cung cấp ủy cung cấp bên trên thẳng (nơi gửi giao) thực hiện hạ tầng nhằm review, xếp loại ở điểm mới nhất tiêu thụ.

Tổ chức đảng chỉ mất túng thiếu thư hoặc túng thiếu thư và phó túng thiếu thư; luyện thể chỉ đạo, vận hành sở hữu bên dưới 03 member thì kiểm điểm ở tổ chức triển khai đảng, luyện thể cơ sở, đơn vị chức năng.

 Đảng viên ngủ chói với tổng thời hạn nhập năm kể từ 03 mon trở lên trên hoặc đảng viên ngủ bầu sản thì thành phẩm xếp loại quality nhập năm được địa thế căn cứ nhập thành phẩm thao tác thực tiễn của năm ê.

 Đảng viên đang được sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời thì kiểm điểm, review, xếp loại ở điểm sinh hoạt đảng đầu tiên. Trước Lúc review, xếp loại quality đảng viên nên lấy chủ kiến phán xét của chi cỗ điểm sinh hoạt trong thời điểm tạm thời gửi chi cỗ điểm sinh hoạt đầu tiên nhằm thực hiện địa thế căn cứ review, xếp loại quality đảng viên.

 Đảng viên gửi công tác làm việc sở hữu thời hạn sinh hoạt đảng ở tổ chức triển khai đảng trước đó kể từ 6 mon trở lên trên thì nên lấy chủ kiến phán xét của tổ chức triển khai đảng trước đó gửi về tổ chức triển khai đảng đang được sinh hoạt nhằm thực hiện địa thế căn cứ review, xếp loại.

 Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy thì nên kiểm điểm trách móc nhiệm nhập thời hạn trước lúc bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy và triển khai kiểm điểm bên trên chi cỗ điểm đang được sinh hoạt.

 Mức xếp loại của những người hàng đầu ko được cao hơn nữa nấc xếp loại của luyện thể chỉ đạo, vận hành, tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng vì thế bản thân hàng đầu, trừ tình huống người hàng đầu mới nhất gửi cho tới ko tương quan nấc xếp loại của tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng mới nhất.

 Những điểm sở hữu bên dưới 05 tổ chức triển khai đảng; 05 luyện thể chỉ đạo, quản ngại lý; 05 đảng viên; 05 cán cỗ chỉ đạo, vận hành và sở hữu 100% luyện thể, cá thể xếp loại “Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ” thì được lựa chọn 01 tổ chức triển khai đảng; 01 luyện thể chỉ đạo, quản ngại lý; 01 đảng viên; 01 cán cỗ chỉ đạo, vận hành được xếp loại “Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ” nếu như đầy đủ ĐK theo gót quy ấn định.

Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể Đảng viên cuối năm

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm....

(Cá nhân ko lưu giữ chức chỉ đạo, quản ngại lý)

Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………

Đơn vị công tác:……………………………… Chi cỗ …………………………………………

I. Ưu điểm, thành phẩm đạt được

1. Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; lòng tin câu kết, thống nhất nhập nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách móc nhiệm nêu gương, việc triển khai những điều đảng viên ko được làm; tác phong, cách thức thao tác. Liên hệ những biểu thị về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự gửi hoá".

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn và thành phẩm triển khai những tiêu chuẩn, trách nhiệm được phú nhập năm.

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

Xem thêm: where is my umbrella she asked

II. Hạn chế, điểm yếu và nguyên vẹn nhân

1. Hạn chế, điểm yếu.

2. Nguyên nhân của giới hạn, điểm yếu.

III. Kết trái ngược xử lý những giới hạn, điểm yếu và được cung cấp sở hữu thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ rệt từng giới hạn, điểm yếu (đã được tương khắc phục; đang được xử lý, cường độ tương khắc phục; không được tương khắc phục); những trở ngại, vướng vướng (nếu có); trách móc nhiệm của cá thể.

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên vẹn nhân, xác lập trách móc nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ rệt trách móc nhiệm của cá thể so với những giới hạn, điểm yếu của luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, phương án xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Đánh giá bán, xếp loại quality cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, review của những người vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại quality công chức, viên chức: ……………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại quality đảng viên

- Nhận xét, review của chi ủy: ………………………………………………………………

- Chi cỗ khuyến nghị xếp loại nấc hóa học lượng:……………………………………………………

Xem thêm: thì hiện tại đơn công thức

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng: ………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)