bài tập viết lại câu

Viết lại câu là dạng bài xích tập dượt thông thường gặp gỡ trong những bài xích đua giờ Anh, nhất là bài xích đua trung học phổ thông vương quốc. Sau đấy là 15 dạng bài tập viết lại câu vô giờ Anh thông thườn nhất. Hãy ghi lại tư liệu giờ Anh này để dùng khi cần thiết nhé.

15 DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - DẠNG 1 

S + began / started + to tát V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started to tát V/ Ving: chính thức thực hiện gì)

Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

Ví dụ: She began to tát play the piano 5 years ago

=> She has played/ has been playing the piano for 5 years.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 2

S + last + Ved + time+ ago: Lần ở đầu cuối thực hiện gì

=> S + have/ has +not+ for + time

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.

Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago.

=> It hasn’t snowed for 2 weeks

=> It’s 2 weeks since it last snowed.

=> The last time it snowed was 2 weeks ago.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 3

This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu thực hiện gì

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not+ P2+ before

Ví dụ: This is the first time I have met him

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANHDạng 4

This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2

=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ P2+ a more + ADJ+ N phàn nàn this

Đề đua minh họa 2015:

This is the most interesting novel I have ever read.

=> I have never read such an interesting novel.

=> I have never read a more interesting novel phàn nàn this (one/ novel)

Cấu trúc 5,6,7,8 thay cho thế lẫn nhau hoạt bát.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 5

S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to tát tự something: Quá....làm cho ai làm những gì...

Ví dụ:

- The top shelf is too high for the children to tát reach.

- He ran too fast for bủ to tát follow.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 6

S + Be/V + sánh + adj/ adv + that + S + V+O: Quá... cho tới nỗi tuy nhiên...

Ví dụ:

- The top shelf is sánh high that the children can not not reach it.

- He ran sánh fast that I could not follow him.

Notes: Trong cấu hình So… that: vế sau that là mệnh đề mới nhất nên cần phải có thêm thắt O sau V nên tao đem reach it và follow him, trong những lúc cơ ở cấu hình “too” thì ko, những em rất là chú ý.

Còn cấu hình S + Be/V + sánh + many/much/little/few +N + that + S + V + O.

Ví dụ: She has sánh much work to tát tự that she can not go out with bủ tonight.

She has sánh many things to tát tự that she can not go out with bủ tonight

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 7

It + Be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V +O: Quá... cho tới nỗi tuy nhiên...

Ví dụ:

- It is such a high top shelf that the children can not reach it.

- He was such a fast runner that I could not follow him

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 8

S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to tát tự something : Đủ... mang lại ai cơ làm những gì...

Chúng tao thông thường lấy ADJ đối nghĩa của ADJ mang lại sẵn vô câu “too” nhằm người sử dụng tạo nên câu mới nhất.

Ví dụ: She is too young to tát get married.

=> She isn’t old enough to tát get married.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 9

It’s adj (for Sb) to tát tự sth: Ai cơ làm những gì như vậy nào?

=> Doing sth be ADJ (for sb)

=> S find Ving/ it/ N + ADJ to tát tự sth

Ví dụ: It’s difficult for bủ to tát wake up early in the morning.

=> Waking up early in the morning is difficult for bủ.

=> I find waking up early in the morning difficult.

=> I find it difficult to tát wake up in the morning.

(với N) I find English interesting to tát study.

Ví dụ: It’s cool to tát try your best for what you want.

=> Trying your best for what you want is cool.

I find it cool to tát try your best for what you want.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 10

S+ should/ ought to/ had better+ V

Or If I were you,…

=> It’s time for sb to tát tự sth

=> It’s (high/ about) time S+ did sth. (thể hiện tại sự phàn nàn, chê trách móc “sao cho tới giờ đây vẫn ko làm?”)

Ví dụ: You’d better go right now.

=> It’s time for you to tát go now.

=> It’s time you went now.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 11

Although/ Though/ Even though + clause (S+V)

=> Despite / In spite of+ Noun/gerund (Ving)

=> Despite/ in spite of the fact that S+ V,….

Ví dụ: Although they don’t have money, they still live happily.

=> Despite no money/ having no money, they still live happily.

=> In spite of the fact that they don’t have money, they still live happily.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 12

S + V + sánh that/ in order that+ S + V (chỉ mục đích)

=> S + V + to tát + V

Ví dụ: She studies hard in order that she can pass the final examination.

=> She studies hard to tát pass the final examination

Xem thêm: phân tích đây thôn vĩ dạ khổ 1

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH - Dạng 13

Các cấu hình tương quan cho tới câu con gián tiếp

- Đề nghị: Suggest

Shall we+ V..../Let's+ V.../How/What about+ Ving..../Why dont we + V ..

=> S+ suggested+ Ving: ý kiến đề xuất nằm trong làm những gì.

Ví dụ: "Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

=> The boy suggested going out for a walk

- Gợi ý cho tất cả những người khác: “Why don’t you+ Vo?

=> S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ V

Ví dụ: “Why don’t you have a rest?” he said to tát her

=> He suggested that she should have a rest.

- Cáo buộc : S accused Sb of doing sth

“You stole the money on the table”, she said to tát him

=> She accused him of stealing the money on the table.

- Thừa nhận hoặc phủ nhận

S+ admitted/ denied+ Ving/ having P2.

He said “Yes, I did”

=> He admitted stealing/ having stolen the money on the table

He said: “ No, I didn’t”

=> He denied stealing/ having stolen the money on the table

- Lời khuyên răn (should/ought to/ had better/ If I were you.../ Why don’t you)

S + advised sb + (not) to tát V

“If I were you, I would save some money” she said

=> She advised bủ to tát save some money.

“You shouldn’t believe him” Jane said to tát Peter.

=> Jane advised Peter not to tát believe him.

- Câu mời mọc (Would you lượt thích......?)

S+ offered Sb Sth

S+ offered to tát tự Sth

S + invited sb+ to tát V

Would you lượt thích a cup of coffee, Peter?” I said.

=> I offered Peter a cup of coffee.

“Would you lượt thích bủ to tát clean the house for you” he said.

=> He offered to tát clean the house for bủ.

“Would you lượt thích to tát go to tát the cinema with bủ tonight?” he said.

=> He invited bủ to tát go to tát the cinema with him that night.

- Dặn dò: S + remember + to tát tự Sth

=> S + don’t forget + to tát tự Sth

=> S remind Sb to tát tự Sth

He told me: “Don’t forget to tát come here on time tomorrow”.

=> He reminded bủ to tát come there on time the next day.

She said to tát all of us: “Remember to tát submit the report by this Thursday”

=> She reminded all of us to tát submit the report by that Thursday.

- Cảm ơn: Thank Sb for Ving/ N

“Thank you for helping bủ finish this project “ he said to tát us.

=> He thanked us for helping him finish that project.

“ Thank you for this lovely present.” I said to tát him.

=> I thanked him for that lovely present.

- Xin lỗi: S apologized to tát sb for Ving

“Sorry, I broke your vase” he said to tát his mother.

=> He apologized to tát his mother for breaking her vase

- Khen ngợi: S congratulated Sb on Ving

“Congratulations! You won the first prize” he said to tát bủ.

=> He congratulated bủ on winning the first prize.

- Đe dọa: S+ threatened (sb)+to V/ not to tát V : đe doạ (ai) thực hiện gì

He said " I will kill you if you don’t tự that "-

=> He threatened to tát kill bủ if I didn’t tự that

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 14

Chú ý cho tới những dạng cấu hình vô câu điều kiện

- Unless = If not.

If you don’t have a visa, you can not come to tát America

=> Unless you have a visa, you can not come to tát America

- Đảo ngữ vô ĐK loại 1: Should+ S+ V

+ Loại 2: Were S+ Adj/N / to tát V

+ Loại 3: Had+ S+ (not) P2

Đề đua minh họa 2015:

You can ring this number whenever there is any difficulty.

Should there be any difficulty, ring this number.

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH -  Dạng 15

Các cấu hình tương quan cho tới sánh sánh:

Sự quy đổi kể từ cấu hình ngang bởi vì - đối chiếu rộng lớn - đối chiếu rộng lớn nhất:

Ví dụ: Sally is the tallest girl in her class

=> No one in Sally’s class is as tall as her.

=> No one in Sally’s class is taller phàn nàn her.

- Cấu trúc tăng tiến bộ cung cấp độ: The 8-year-old bride movie is more and more interesting.

Xem thêm: viết bức thư bằng tiếng anh

- Cấu trúc càng… càng: The older he is, the less he wants to tát travel.

Trên đấy là 18 dạng bài tập viết lại câu vô giờ Anh thông thườn nhất.

Chúc bạn làm việc giờ Anh trở thành công!