bài tập về câu tường thuật

Khi ham muốn thuật lại câu nói. trình bày của người nào cơ, các bạn sẽ nhớ dùng cho tới câu trần thuật. Trong giờ đồng hồ Anh bọn họ phân rời khỏi câu thẳng và con gián tiếp với cơ hội trả ngữ pháp không giống nhau như sau đây.

Câu con gián tiếp (hay hay còn gọi là câu tường thuật) được dùng nhằm thuật lại một vụ việc hoặc một câu nói. trình bày của người nào cơ.

Bạn đang xem: bài tập về câu tường thuật

Quy tắc dùng câu con gián tiếp

Trong giờ đồng hồ Anh, khi ham muốn trả câu thẳng trở nên câu con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết lùi thì của động kể từ, thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ và thay đổi trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn.

Lùi thì của động từ:

Sự việc được trần thuật nhập câu con gián tiếp thông thường ko xẩy ra bên trên thời gian trình bày. Do cơ, khi trả câu thẳng trở nên câu con gián tiếp, động kể từ cần phải lùi 1 thì về vượt lên trên khứ đối với thì của thời gian trình bày.

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện bên trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ trả thành

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đơn nhập vượt lên trên khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going đồ sộ V

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp tục nhập vượt lên trên khứ (would be Ving)

Tương lai trả thành

Tương lai hoàn thành xong nhập vượt lên trên khứ (would have PII)

shall/ can/ may

should/ could/ might

should/ could/ might/ must/ would

Giữ nguyên

LƯU Ý

Có một số tình huống ko thể triển khai lùi thì khi trả kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh:

- Nếu động kể từ trần thuật phân tách ở thì thời điểm hiện tại, khi trả kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, động kể từ chủ yếu và những trạng kể từ chỉ điểm chốn/ thời hạn được không thay đổi ko đổi

Ví dụ: My sister says: “I’m going đồ sộ the supermarket.”

→ My sister says she is going đồ sộ the supermarket.

- Nếu thao diễn miêu tả một thực sự hiển nhiên

Ví dụ: He said: “The Sun sets in the West.”

→ He said that the Sun sets in the West.

- Câu ĐK loại II và loại III

Ví dụ: “If I were you, I would not say that.” she said

→ She said that is she were bủ, she would not say that.

- Cấu trúc “Wish + vượt lên trên khứ đơn/ vượt lên trên khứ trả thành”

Ví dụ: “I wished I lived in Berlin.” Jane said.

→ Jane said she wished she lived in Berlin.

- Cấu trúc “It’s time somebody did something”

Ví dụ: “It’s time he did the washing-up.” his mother said.

→ His mother said it was time he did the washing-up.

Đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, thay đổi tân ngữ

Khi trả kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, tao cần thiết cảnh báo thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu và tân ngữ mang đến phù phù hợp với ngữ nghĩa và thực trạng.

 

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Đại kể từ nhân xưng

I

he, she

you

I, he, she, they

we

they

Tính kể từ sở hữu

my

his, her

our

their

your

our, their

Đại kể từ sở hữu

mine

his, hers

yours

ours, mine, theirs

ours

theirs

Tân ngữ

me

him, her

us

them

you

me, us

Đại kể từ phản thân

myself

himself, herself

yourself

himself, herself, myself

ourselves

themselves

Đổi trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Trong câu con gián tiếp, vụ việc ko xẩy ra bên trên thời gian hoặc vị trí nhưng mà người trình bày trần thuật. Do cơ, khi trả kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, cần thiết để ý thay đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Cụ thể:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

here

there

now

then

yesterday

the day before

tomorrow

the day after

today/ tonight

that day/ that night

ago

before

next …

the following …

last …

the previous …

this

that

these

those

REPORTED SPEECH (Câu con gián tiếp)

Dạng câu trực tiếp

Cấu trúc câu con gián tiếp

Ví dụ

Câu kể

S + say(s)/ said/ tell/ told + (that) + S + V …

He said đồ sộ me: “I’m going đồ sộ the tiệc ngọt.” → He told bủ that he was going đồ sộ the tiệc ngọt.

Câu căn vặn Yes/No

S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + if/whether + S + V …

“Are you hungry?” my friend asked bủ. → My friend asked bủ if I was hungry.

Câu căn vặn sở hữu kể từ nhằm căn vặn Wh-

S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + Wh + S + V …

“What is Andy doing?” Jim asked

→ Jim wanted đồ sộ know what Andy was doing.

Câu mệnh lệnh/ yêu thương cầu

S + asked/ told/ demanded,… (+O) + (not) đồ sộ V …

“Don’t smoke here.” my father told Pete. → My father told Pete not đồ sộ smoke there.

Câu cảm thán

S + exclaimed/ said + that + S + V …

“What a beautiful picture!” said Emma. → Emma exclaimed that the picture was beautiful.

Câu đề nghị

S + suggested (+ O) + (not) V-ing​ …

“Why don’t you send her an email?” said Tim. → Tin suggested bủ sending her an gmail.

Dạng câu trục tiếp là câu kể thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + say(s)/ said/ tell/ told + (that) + S + V …

Ví dụ:

He said đồ sộ me: “I’m going đồ sộ the tiệc ngọt.” → He told bủ that he was going đồ sộ the tiệc ngọt.

Dạng câu thẳng là thắc mắc Yes/No thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + if/whether + S + V …

Ví dụ:

“Are you hungry?” my friend asked bủ. → My friend asked bủ if I was hungry.

Dạng câu thẳng là thắc mắc Yes/No thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + Wh + S + V …

Ví dụ:

“What is Andy doing?” Jim asked

→ Jim wanted đồ sộ know what Andy was doing.

Dạng câu thẳng là Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ told/ demanded,… (+O) + (not) đồ sộ V …

Ví dụ: 

“Don’t smoke here.” my father told Pete.

→ My father told Pete not đồ sộ smoke there.

Dạng câu thẳng là câu cảm thán thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + exclaimed/ said + that + S + V …

Ví dụ:

“What a beautiful picture!” said Emma. → Emma exclaimed that the picture was beautiful.

Dạng câu thẳng là câu ý kiến đề xuất thì cấu tạo câu con gián tiếp là:  S + suggested (+ O) + (not) V-ing​ …

Ví dụ:

“Why don’t you send her an email?” said Tim.

→ Tin suggested bủ sending her an gmail.

 Một số tình huống quan trọng không giống khi trả câu kể từ thẳng lịch sự con gián tiếp:

- Cấu trúc S + V + O + N/ V-ing

Ví dụ: “Sorry I’m late” said Mindy. → Mindy apologized for being late.

She said: “John broke the vase.” → She accused John of breaking the vase.

- Cấu trúc S + V + đồ sộ V

Ví dụ: “I will Gọi you when I arrive.” Tim said. → Tim promised đồ sộ Gọi bủ when he arrived.

- Câu chào, ý kiến đề xuất lịch sự

Ví dụ: “Shall I pick you up at the airport?” said my brother. → My brother offered đồ sộ pick bủ up at the airport.

Một số động kể từ thông thường được dùng nhập câu con gián tiếp: say (nói), tell (kể), ask (hỏi), admit (thừa nhận), deny (phủ nhận), claim (khẳng định), promise (hứa), accuse (buộc tội), apologize (xin lỗi), suggest (gợi ý), warn (cảnh báo) …

Các chúng ta nằm trong xem xét lại kỹ năng, bài xích tập luyện của những dạng câu quan lại trọng:

  • Câu ĐK - vớ tần tật kỹ năng và bài xích tập luyện chi tiết
  • Câu tiêu cực - kỹ năng và tổng ôn bài xích tập luyện chi tiết
  • Mệnh đề mối liên hệ - Kiến thức và bài xích tập luyện sở hữu đáp án

Bài tập luyện câu tường thuật

Exercise 1: Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem thêm: cách xác định biện pháp tu từ

..............................................................................

2. “What would you vì thế if you had three days off ?” I asked him.

..............................................................................

3. “I would have come đồ sộ see you if I had known your address, Jim” she said.

.................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told bủ.

...............................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go đồ sộ school.” They said đồ sộ bủ.

................................................................................

6. She said đồ sộ bủ, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

...................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

..................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said đồ sộ Linda.

.................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.................................................................................

10. “What would you vì thế if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

..................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

..................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

..................................................................................

13. “If you feel lượt thích a chat, phone bủ tonight.” David said đồ sộ bủ.

.....................................................................................

14. “If you isn’t eating ví much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

......................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

......................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said đồ sộ bủ.

......................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new siêu xe.” , the man said.

....................................................................................

18. “If you had listened đồ sộ my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said đồ sộ LiLi.

.....................................................................................

Exercise 2: Chọn đáp án chính nhất.

1. Jack asked bủ _____.

A. where vì thế you come from?                                             B. where I came from  

C. where I came from      D. where did I come from?

2. She asked bủ _____ I liked pop music.

 A.when                                    B.what                                       C.if                                                     D.x

3. The doctor ____ him đồ sộ take more exercise.

 A.told                                        B.tell                                           C. have told                                    D. are telling

4. I wanted đồ sộ know_____ return trang chủ.

A. when would she         B. when will she                     C. when she will              D. when she would

5. Claire told bủ that her father____ a race horse.

A. owned        B.  owns                   C. owning            D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you       B. for you              C. đồ sộ you                  D. you

7. I rang my friend in nước Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is       B. were       C. has been            D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised      B. promise               C. promises                D. promising

9. The doctor _______ him đồ sộ take more exercise.

A. told          B. tell                C. have told            D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago       B. following             C. next               D. previous

11.  Yesterday, Laura ______ him đồ sộ put some shelves up.

A. asked          B. is asking              C. ask               D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that        B. was admitted that            C. admitted that                 D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that            B. the             C. then                 D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what           B. when            C. where             D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about đồ sộ leave.

A.  has reminded        B. has reminded that           C. reminded             D. reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect đồ sộ see you today. Sophie said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Ann ______ and left.

A.  said goodbye đồ sộ me  B. says goodbye đồ sộ me        C. tell bủ goodbye      D. told bủ goodbye

18. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. don’t            B. not            C. not to              D. đồ sộ not

19. Bill was slow, ví I ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told to       D. told him to

20. Sarah was driving đồ sộ fast, ví I ______ đồ sộ slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

21. Someone ______ bủ there’s been an accident on the motorway.

A. asked                B. said                    C. spoke                      D. told

22. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.

A. no worry          B. not worry         C. no đồ sộ worry                      D. not đồ sộ worry

23. I couldn’t move the piano alone, ví I asked Tom_______.

A. giving a hand          B. gave a hand           C. đồ sộ give a hand      D. give a hand

24. Tom said that Thủ đô New York _______ more lively than thở London.

A. is          B. be               C. was              D. were

25. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

26. George couldn’t help bủ. He ______ bủ đồ sộ ask Kate.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

27. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted đồ sộ.

A.admitted                             B. offered                                 C. promised                                   D. suggested

28. I said that I had met her ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

29. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight B. why they were fighting       

C. why they fight D.why were they  fighting

30. “______the door”, he said.

A. please open   B. open pleased             C. please đồ sộ open               D. please, opening

31. I wanted đồ sộ know ______ return trang chủ.

A. when would she B. when will she        C. when she will           D. when she would

32. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are      B. if her children were

B. whether her children were    D. her children are if

33. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

34. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry     B. I was hungry                       C. I am hungry                               D. I will be

35. They said that their house had been broken into ______.

A. the two days before     B. two days ago             C. two days before         D. since two days

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would vì thế if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told bủ that he was sure she would help if I asked her.

5. They told bủ if that day were Sunday, they wouldn't go đồ sộ school

6. She told bủ that if she were bủ, she wouldn't tell her about that 

7 . They said that there wouldn’t be enough seats if a lot of guests came.

8. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

9. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

10. Nam asked Nga what she would vì thế if she saw a snake.

11. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

12. The man said Tom would win more races if he trained hard.

13. David told bủ đồ sộ phone him that night if I felt lượt thích a chat.

14. My mother told bủ that I would be a lot fitter if I was not eating ví much junk food.

15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

16. He told bủ that if he knew her hobbies, he could let bủ know.

17. The man said that he would buy a new siêu xe if he won the lottery.

18. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened đồ sộ Julia’s advice.

Exercise 2:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. A

10. D

11. A

12. C

13. A

14. D

15. C

16. B

17. A

18. C

19. D

20. A

21. D

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. D

28. B

29. B

30. A

31. D

32. A

33. D

Xem thêm: lời bài hát em yêu trường em

34. C

35. B

Các chúng ta nằm trong thực hiện bài xích và cảnh báo dùng nha.