bài tập về câu điều kiện

Câu ĐK thông thường dùng để làm miêu tả và nhấn mạnh vấn đề sự tương phản đằm thắm 2 mệnh đề. Điểm ngữ pháp cần thiết này luôn luôn xuất hiện tại trong số bài xích đánh giá, bài xích thi đua TOEIC hoặc IELTS. Vì vậy, nhằm đoạt được thang điểm tối đa, các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài xích tập luyện câu ĐK tuy nhiên ELSA Speak tổ hợp sau đây nhé.

Ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng câu điều kiện

Câu ĐK (Conditional sentences) dùng để làm biểu diễn miêu tả một vụ việc tiếp tục xẩy ra Khi một ĐK rõ ràng xảy ra.

Bạn đang xem: bài tập về câu điều kiện

Kiểm tra phân phát âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Cấu trúc của một câu ĐK bao gồm sở hữu nhị mệnh đề:

Mệnh đề ĐK (If- clause)Mệnh đề chủ yếu (main clause)
If he hadn’t studied abroad

Nếu anh ấy ko lên đường du học

We wouldn’t have broken up.

→ Chúng tôi đang không chia ly rồi.

If I get a good score on the upcoming exam.

Nếu tôi đạt điểm trên cao vô kỳ thi đua chuẩn bị tới

My mom will reward má with a new xe đạp.

Mẹ tiếp tục thưởng cho tới tôi một cái xe đạp điện mới nhất.

1. Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 dùng để làm biểu diễn miêu tả một hành vi hoàn toàn có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Câu ĐK loại 1Đảo ngữ câu ĐK loại 1
Cấu trúcIf + S1 + V (s, es), 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Should + S1 + V-inf, 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Ví dụIf he’s not busy, he’ll come to tướng pick má up.

Nếu anh ấy ko bận, anh ấy sẽ tới đón tôi.

Should he not be busy, he’ll come to tướng pick má up.

2. Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 dùng để làm biểu diễn miêu tả một vụ việc không tồn tại thiệt ở thời điểm hiện tại.

Câu ĐK loại 2Đảo ngữ câu ĐK loại 2
Cấu trúcIf + S1 + V_ed, 

S2 + would/might/could… + V-inf

Were + S1 + (to V), 

S2 + would/might/could… + V-inf

Ví dụIf I were you, I wouldn’t be sánh rude to tướng her.

→ Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn tục tĩu với cô ấy như thế.

Were I you, I wouldn’t be sánh rude to tướng her.

3. Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 dùng để làm biểu diễn miêu tả vụ việc hoặc hành vi không tồn tại thiệt ở vượt lên trên khứ. 

Câu ĐK loại 3Đảo ngữ câu ĐK loại 3
Cấu trúcIf + S1 + had + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Had + S1 + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Ví dụ If they had asked má, I could have given them some advice.

→ Nếu bọn họ chất vấn tôi, tôi vẫn cho tới bọn họ một vài ba điều răn dạy rồi.

Had they asked má, I could have given them some advice.

>> Xem thêm:

  • Câu ĐK đặc trưng vô giờ đồng hồ Anh
  • Đảo ngữ câu điều kiện

Bài tập luyện câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài tập luyện câu ĐK cơ phiên bản sở hữu đáp án

Bài tập luyện câu ĐK viết lách lại câu

1. His father often punishes him for his laziness.

2. I can’t come because I have to tướng help my dad with something.

3. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

4. Stop talking or you will wake the children up.

5. Mary got lost because she didn’t have a map.

6. June is sánh fat because she ate sánh many chips.

7. You’re unhealthy because you don’t bởi exercise.

8. He didn’t study his lessons very carefully, sánh he gets bad grades now.

9. Hurry up or you will be late for school.

10. I can’t apply for that job because I don’t know English.

Đáp án:

1. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

2. I’d come if I didn’t have to tướng help my dad with something.

3. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents.

4. If you keep talking, you will wake the children up.

5. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten lost.

6. If June ate fewer chips, he wouldn’t be fat.

7. If you bởi exercise, you will be healthy.

8. If he had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.

9. If you don’t hurry up, you will be late for school

10. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập luyện câu ĐK trắc nghiệm

Câu hỏiĐáp án lựa chọn
1If I…………….. the competition, I…………. on a world cruise.A. win/ will go

B. won/ would go 

C. won/ would have gone 

D. will win/ go

2What would happen if you …………….. to tướng work tomorrow?A. had gone 

B. didn’t go

C. won’t go 

D. don’t go

3Mary can help herself to tướng the refrigerator should she………….. hungry.A. will get 

B. gets 

C. got 

D. get

4If I …………him, I would have said hello to tướng him.A. had seen 

B. would see 

C. saw 

D. see

5If I find it, I ………you.A. had told 

B. told 

C. will tell 

D. would tell

6I………….. out if I hadn’t been sánh tired.A. will go 

B. went 

C. would go 

D. would have gone

7…………………….. the book been cheaper, I would have bought them all.A. had 

B. were to 

C. sánh that 

D. if

8If the Minister ……………. to tướng get the necessary tư vấn, he would be forced to tướng Call a snap election.A. fails 

B. should fail 

C. had failed 

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

D. failed

9If I ………….. you, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.A. am 

B. were 

C. being 

D. was

10If I were offered the job, I think I ………. it.A. would take

B. take 

C. would have taken. 

D. will take

11You won’t pass the examination……………you study more.A. as long as 

B. if 

C. unless 

D. whether

12Please let má know as soon as possible if he ………….. to tướng come.A. should decide 

B. decides 

C. deciding 

D. had decided

13If I had enough money, ……………………..A. I will buy that house.

B. I’d have bought that house.

C. I could buy that house.

D. I can buy that house.

14……………………. I rich, I would help you.A. were 

B. was 

C. am 

D. been  

15I didn’t listen to tướng him and I didn’t succeed.A. if I listened to tướng him, I would have succeeded.

B. if I had listened to tướng him, I’d have succeeded.

C. if I had listened to tướng him, I would succeed.

D. if I listened to tướng him, I would succeed.

Đáp án: 

1. A2. B3. D4. A5. C
6. D7. A8. D9. B10. A
11. C12. B13. C14. A15. B

Bài tập luyện phân tách động kể từ vô câu điều kiện

Bài tập luyện câu ĐK dạng phân tách động từ

1. You …… (have) no trouble at school if you had done your homework.

2. If you …… (swim) in this lake, you‘ll shiver from the cold.

3. The door will unlock if you …… (press) the green button.

4. If Mel …… (ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

5. I …… (call) the office if I was/were you.

6. If we meet at 9:30, we …… (have) plenty of time.

7. Lisa would find the milk if she …… (look) in the fridge.

8. The zookeeper would have punished her with a fine if she …… (feed) the animals.

9. If you spoke louder, your classmates …… (understand) you.

10. If I …… (tplay) better, I might have won.

Đáp án:

1would have had6will have
2swim7looked
3press8had fed
4had asked9would understand
5would call10had played

>> Xem thêm:

  • Bài tập luyện câu ĐK loại 2
  • Bài tập luyện câu bị động
  • Bài tập luyện câu ĐK cơ bản
  • Bài tập luyện thì sau này đơn

Bài tập luyện câu ĐK nâng lên kèm cặp đáp án chi tiết

Bài tập luyện viết lách lại câu bên dưới dạng câu ĐK hòn đảo ngữ

1. If we go by train, it will be cheaper.  

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late. 

3. If the weather is rainy, we will stay at home page.

4. If I had a map, I would lend it to tướng you.   

5. If you had told má, I could have helped you.

6. If I were your mother, I would insist you study harder.

7. If our leader calls, let má know immediately.

8. If I were a millionaire, I would buy that modern villa.

9. If you had known my quấn, you would have thought he was talented.

10. If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone

Bài tập luyện câu ĐK nâng lên dạng viết lách lại câu

Đáp án:

1. Should we go by train, it will be cheaper.    

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at home page.

4. Were I to tướng have a map I would lend it to tướng you.  

5.  Had you told má, I could have helped you.

6.  Were I your mother, I would insist you learn harder.

7. Should our leader Call, let má know immediately.

8. Were I a millionaire, I would buy that modern villa.

9. Had you known my quấn, you would have thought he was talented.

10. Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone.

Bài tập luyện phân tách động kể từ vô ngoặc với câu ĐK lếu láo hợp

1. My daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day. 

2. If she …… (pay) attention to tướng the lessons last week, she …… (do) the test now. 

3. I …… (make) pizza now if this morning we …… (buy) all the ingredients. 

4. If you …… (clean) your room this morning, it …… (be) clean now.  

5. If she …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now. 

6. If we …… (buy) that siêu xe last month, we …… (go) to tướng work conveniently now. 

7. His son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this afternoon. 

8. She …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 2 hours. 

9. If my daughter …… (call) her dad last night, she …… (not miss) him now. 

10. If that man …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

Xem thêm: tiếng hát giữa rừng pác bó

>> Xem thêm:

  • Bài tập luyện câu tường thuật
  • Bài tập luyện phân tách động kể từ vô ngoặc

Đáp án

1could play – had practiced6had bought – could go
2had paid – could do7wouldn’t have – hadn’t played
3could make – had bought8wouldn’t feel – hadn’t swum
4had cleaned – would be9had called – wouldn’t miss
5had done – would scold10had won – would have

Bài viết lách bên trên vẫn tổ hợp cấu tạo, cách sử dụng và bài tập luyện câu ĐK trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng hữu dụng này tiếp tục khiến cho bạn mạnh mẽ và tự tin dùng câu ĐK vô tiếp xúc, tương đương hoàn thiện chất lượng những bài xích tập luyện ngữ pháp nhé.