bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện bên trên triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous) là 1 vô số những thì giờ Anh dễ khiến lầm lẫn nhất, nhất là so với người mới nhất học tập. Hãy nằm trong ILA thực hành thực tế 40 bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhằm bắt Chắn chắn kỹ năng và kiến thức nhé!

Kiến thức cho tới bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

ôn tập

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trước Khi thực hiện bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, các bạn hãy ôn lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản này.

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục là gì?

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous) mô tả một hành vi hoặc vụ việc vẫn chính thức vô vượt lên khứ, kế tiếp kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể kế tiếp vô sau này. Khác với thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present perfect), thì này thông thường được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề sự tiếp tục và sự liên tiếp của một hành vi.

Ví dụ:

• My daughter has been practicing the piano for hours. (Con gái tôi vẫn luyện tập piano vô hàng tiếng đồng đồ.)

• We have been waiting for the bus since 10 o’clock. (Chúng tôi vẫn đợi xe buýt kể từ khi 10 giờ.)

>>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt thì hiện nay triển khai xong và thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Để hoàn toàn có thể triển khai xong chất lượng tốt những bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, bạn phải phát hiện được đâu là những điểm lưu ý của loại thì này. Cấu trúc câu ở thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục thông thường chứa chấp những kể từ sau: for the whole, for, since và all.

For the whole + N (N chỉ thời gian)

For + N (quãng thời gian)
Since + N (mốc/điểm thời gian)
All + thời gian

Ví dụ:

• My sister and I have been learning French for five months. (Chị gái và tôi vẫn học tập giờ Pháp được năm mon.)

• We have been rehearsing all week for the school play. (Chúng tôi vẫn biểu diễn luyện xuyên suốt cả tuần cho tới vở kịch của ngôi trường.)

Công thức thực hiện bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sau đó là những công thức cần thiết của thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục tuy nhiên bạn phải nắm rõ trước lúc hợp tác vô thực hiện bài xích tập:

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ Anh ghi ghi nhớ thời gian nhanh và thâm nhập lâu

Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục cơ bản

bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cơ bản

I – Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục phân tách động từ

Điền dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc vô những câu sau:

1. I (study) ________ English for three years.

2. He (work) ________ on this project since morning.

3. We (wait) ________ for the bus for half an hour.

4. She (learn) ________ to tát play the piano for two months.

5. They (travel) ________ around the world since last year.

6. The students (prepare) ________ for the exam since last week.

7. My brother (live) ________ in Thủ đô New York for the past five years.

8. The team (train) ________ hard for the upcoming tournament.

9. The company (develop) ________ new software for the last six months.

10. She (work) ________ as a teacher for ten years.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ Anh 

II – Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục triển khai xong câu

Hoàn trở thành những câu sau phụ thuộc vào kể từ cho tới sẵn vô ngoặc:

1. How long _________________________ for the exam? (she / study)

2. What ________________________ about for hours? (they / talk)

3. Why _________________________ the piano lately? (he / not practice)

4. _________________________________ the news? (you / watch)

5. How long ______________________________ on his project? (John / work)

6. _____________________________ better since she started taking the medicine? (she / feel)

7. How long _____________________________ in this city? (they / live)

8. Why _____________________________ my calls? (you / not answer)

9. ____________________________ that book I lent you? (you / read)

10. How long ______________________________ outside? (it / rain)

Luyện luyện thông thường xuyên nhằm ghi ghi nhớ cơ hội dùng thì.

Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cơ bản

Bài luyện I

1. have been studying

2. has been working

3. have been waiting

4. has been learning

5. have been traveling

6. have been preparing

7. has been living

8. has been training

9. has been developing

10. has been working

Bài luyện II

1. How long has she been studying for the exam?

2. What have they been talking about for hours?

Xem thêm: tend to v hay ving

3. Why hasn’t he been practicing the piano lately?

4. Have you been watching the news?

5. How long has John been working on his project?

6. Has she been feeling better since she started taking the medicine?

7. How long have they been living in this city?

8. Why haven’t you been answering my calls?

9. Have you been reading that book I lent you?

10. How long has it been raining outside

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp, chỉ dẫn rõ ràng những dạng thắc mắc vô giờ Anh

Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục nâng cao

bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nâng cao

I – Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục viết lách lại câu

Dựa vô kể từ cho tới sẵn, hãy viết lách trở thành câu hoàn hảo dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn:

1. They/ not/ study/ for the exam/ sánh they/ not/ be/ prepared.

2. He/ not/ sleep/ well/ recently/ because/ he/ have/ stress.

3. We/ wait/ for the bus/ for over an hour/ and it/ still/ not/ arrive.

4. She/ not/ feel/ well/ this week/ because/ she/ have/ a cold.

5. I/ not/ see/ John/ for ages/ because/ he/ be/ away/ on a business trip.

6. The children/ play/ in the park/ for hours/ so/ they/ be/ tired.

7. Mary/ be/ learning/ English/ for a few months/ and/ she/ make/ great progress.

8. We/ not/ have/ a holiday/ for a long time/ because/ we/ be/ very busy with work.

9. The students/ be/ working/ on the project/ for weeks/ and/ they/ finally/ finish/ it.

10. My sister/ not/ speak/ to tát me/ for days/ because/ we/ have/ an argument.

II – Bài luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục phân tách động từ

Chia dạng đích thị của những động kể từ vô ngoặc nhằm triển khai xong những đoạn đối thoại sau:

1.
A: How long ……………………………… you ……………………………… here? (live)
B: I ………………………………… here for two years. (live)

2.
A: What …………………………… you ……………………………… since I last saw you? (do)
B: Oh, I ……………………………… a lot of things. I …………………………………… (study) for my exams, …………………………………… (work) on a new project, and also …………………………………… (travel) to tát a few different countries.

3.
A: Why ……………………………… you ……………………………… at bủ lượt thích that? (stare)
B: Oh, sorry. I ……………………………… (not notice) that I ……………………………… (stare). I was lost in thought.

4.
A: It’s raining outside.
B: Yes, it …………………………………… (rain) since this morning.

5.
A: Have you finished your book yet?
B: No, I ……………………………… (not finish) it. I ……………………………… (read) it slowly.

6.
A: What ……………………………… you ……………………………… all day? (do)
B: I ……………………………… (work) on a project for work, and then I ……………………………… (cook) dinner, and now I ……………………………… (relax) on the couch.

7.
A: How long ……………………………… she ……………………………… here? (stay)
B: She ……………………………… here since last week.

8.
A: I can’t find my keys anywhere!
B: Don’t worry. I ……………………………… (find) them for you.

9.
A: Can you smell that delicious aroma?
B: Yes, I can. My mom ……………………………… (bake) cookies.

10.
A: Why are you sánh tired?
B: I ……………………………… (work) all day long, and I ……………………………… (not rest) much.

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp tục.

Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Bài luyện I

1. They have not been studying for the exam, sánh they are not prepared.

2. He has not been sleeping well recently because he has stress.

3. We have been waiting for the bus for over an hour and it still has not arrived.

4. She has not been feeling well this week because she has a cold.

5. I have not seen John for ages because he has been away on a business trip.

6. The children have been playing in the park for hours, sánh they are tired.

7. Mary has been learning English for a few months and she has made great progress.

8. We have not had a holiday for a long time because we have been very busy with work.

9. The students have been working on the project for weeks and they have finally finished it.

10. My sister has not spoken to tát bủ for days because we had an argument.

Bài luyện II

1.
A: How long have you been living here?
B: I have been living here for two years.

2.
A: What have you been doing since I last saw you?
B: Oh, I have been doing a lot of things. I have been studying (study) for my exams, working on a new project, and also traveling to tát a few different countries.

3.
A: Why are you staring at bủ lượt thích that?
B: Oh, sorry. I haven’t noticed that I have been staring. I was lost in thought.

4.
A: It’s raining outside.
B: Yes, it has been raining since this morning.

5.
A: Have you finished your book yet?
B: No, I haven’t finished it. I have been reading it slowly.

6.
A: What have you been doing all day?
B: I have been working on a project for work, and then I have been cooking dinner, and now I am relaxing on the couch.

7.
A: How long has she been staying here?
B: She has been staying here since last week.

8.
A: I can’t find my keys anywhere!
B: Don’t worry. I have found them for you.

9.
A: Can you smell that delicious aroma?
B: Yes, I can. My mom has been baking cookies.

Xem thêm: nàng búp bê thử đồ của tôi biết yêu

10.
A: Why are you sánh tired?
B: I have been working all day long, and I haven’t rested much.

Chúc mừng các bạn vẫn đoạt được kết thúc 40 bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Khi học tập giờ Anh, việc thực hành thực tế ý nghĩa đặc biệt cần thiết giúp đỡ bạn bắt Chắn chắn kỹ năng và kiến thức rộng lớn. Từ những bài xích luyện, các bạn sẽ càng ngày càng thỏa sức tự tin rộng lớn Khi nhập cuộc những kỳ đua và tiếp xúc với những người phiên bản xứ đấy!

>>> Tìm hiểu thêm: Phương pháp học tập giờ Anh hiệu suất cao nhất toàn cầu giành riêng cho bạn