bài tập quá khứ đơn

Là một trong mỗi thì cơ bạn dạng và cần thiết nhất nhập ngữ pháp giờ Anh, bàn sinh hoạt cần thiết thực hiện những bài bác tập luyện thì quá khứ đơn thông thường xuyên nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức. Cùng VUS ôn khối hệ thống bài học kinh nghiệm và thực hành thực tế với những bài bác tập luyện tổ hợp kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên qua chuyện nội dung bài viết sau.

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài bác tập luyện về thì quá khứ đơn

bài tập luyện thì quá khứ đơn

Trước Lúc triển khai những bài bác tập luyện về thì quá khứ đơn, bạn phải cầm vững chắc những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng như sau:

Bạn đang xem: bài tập quá khứ đơn

Quá khứ đơn được dùng để làm tế bào miêu tả những sự kiện vẫn xẩy ra và trọn vẹn kết giục bên trên thời gian nhập quá khứ.

Ngoài rời khỏi, thì quá khứ đơn còn tồn tại công dụng:

 • Diễn miêu tả hành vi được tái diễn rất nhiều lần nhập quá khứ.
 • Xuất hiện tại nhập câu ĐK loại 2.
 • Xuất hiện tại nhập ước ham muốn không tồn tại thiệt.

Công thức:

Khẳng địnhS + V2/ed + OShe did her homework
We cooked our dinner
Phủ địnhS + didn’t + V-infi + OS + was/were + not + N/Adj/OI didn’t have any cats
They weren’t at her party
Nghi vấnDid + S + V-infi + O?
Was/Were + S + N/Adj/O?
Did you finish your task?
Was she a singer?
Câu chất vấn với WHWH-question + did + S + V-infi + O?What did you say?
Where did you arrive?

Bài tập luyện thì quá khứ đơn kể từ giản dị và đơn giản cho tới nâng cao

Bài tập luyện 1 – Complete the sentences with the past simple sườn of the verbs in brackets

 1. My sister … (cook) dinner last night.
 2. I … (walk) to lớn school this morning.
 3. Josie … (carry) her mum’s bag for her.
 4. We … (tidy) our rooms yesterday.
 5. They … (study) hard, but they … (not pass) the exam.
 6. Your grandparents … (be) delighted when they saw you last week.
 7. We … (not spend) all our money at the shops.
 8. You … (buy) a really nice dress for the buổi tiệc ngọt.
 9. I was relieved when I … (not drop) that beautiful vase.
 10. The teacher … (begin) the class at 8.00 a.m. this morning.

Đáp án

 1. My sister cooked dinner last night.
 2. I walked to school this morning.
 3. Josie carried her mum’s bag for her.
 4. We tidied our rooms yesterday.
 5. They studied hard, but they didn’t pass the exam.
 6. Your grandparents were delighted when they saw you last week.
 7. We didn’t spend all our money at the shops.
 8. You bought a really nice dress for the buổi tiệc ngọt.
 9. I was relieved when I didn’t drop that beautiful vase.
 10. The teacher began the class at 8.00 a.m. this morning.

Cùng căn nhà đề: Thì quá khứ đơn (Simple Past): Công thức, cách sử dụng và bài bác tập

Bài tập luyện 2 – Make sentences from the prompts. Use the past simple sườn of the verbs

bài tập luyện thì quá khứ đơn
 1. We / enjoy / the buổi tiệc ngọt, and we / not want / to lớn go trang chủ.
 2. May / travel / to lớn London, but she / not visit / Buckingham Palace.
 3. I / listen / to lớn the music, but I / not lượt thích / it.
 4. James / đường dây nóng / his mum, but she / not answer / the phone.
 5. We / wait / a long time, but the bus / not arrive.
 6. My mum / not study / Russian / at university.
 7. Last night / Marga and Alice / plan / their holiday.
 8. Tom / not invite / us / to lớn his birthday buổi tiệc ngọt.
 9. the children / carry / the books / to lớn the classroom?
 10. I / chat / to lớn Jane / about the films and fashion.

Đáp án

 1. We enjoyed the buổi tiệc ngọt, and we didn’t want to lớn go trang chủ.
 2. May traveled to lớn London, but she didn’t visit Buckingham Palace.
 3. I listened to lớn the music, but I didn’t lượt thích it.
 4. James called his mum, but she didn’t answer the phone.
 5. We waited a long time, but the bus didn’t arrive.
 6. My mum didn’t study Russian at university.
 7. Last night, Marga and Alice planned their holiday.
 8. Tom didn’t invite us to lớn his birthday buổi tiệc ngọt.
 9. Did the children carry the books to lớn the classroom?
 10. I chatted to lớn Jane about films and fashion.

Bài tập luyện 3 – Choose the correct answers

 1. I … to lớn Italy last summer.
A – have beenB – wentC – have gone
 1. They … that dog for about three months.
A – hadB – hasn’t hadC – have had
 1. ‘Did you get those jeans for your birthday?’ – ‘’Yes, I … .’
A – haveB – didC – did get
 1. ‘The new Bond film is on at the ABC cinema.’ – ‘I know. I … it already.’
A – ‘ve seenB – sawC – seen
 1. ‘Do you lượt thích duck?’ – ‘I don’t know. I … it.’
A – never ateB – ‘ve never eatenC – didn’t eat
 1. ‘Has Jen learnt the vocabulary for her test yet?’ – “No, she … .’
A – haven’tB – didn’tC – hasn’t
 1. Sue can drive us to lớn the airport. She … her test yesterday.
A – did passB – has passedC – passed

Đáp án

1234567
BCBABCC

Bài tập luyện 4 – Change the sentences into Past Simple tense

 1. Do you go to lớn the pub?
 2. I am in a hurry.
 3. He doesn’t see beautiful rainbows.
 4. They tell bu funny stories.
 5. I spend my holiday in Hawaii.
 6. They are in the park.

Đáp án

Xem thêm: kẻ đường thẳng trong word

 1. Did you go to lớn the pub?
 2. I was in a hurry.
 3. He didn’t see beautiful rainbows.
 4. They told bu funny stories.
 5. I spent my holiday in Hawaii.
 6. They were in the park.
bài tập luyện thì quá khứ đơn

Bài tập luyện 5 – Complete the text with the past simple

Yesterday it (1) … my friend ́s birthday. He (2) … a lot of friends from school. It (3) … very hot so sánh we (4) … to lớn go to lớn the swimming pool. There (5) … many people so sánh we (6) … a lot. Suddenly, Joe (7) … and (8) … himself. We (9) … an ambulance. He (10) … in hospital but he (11) … a broken arm. That (12) … a memorable birthday!

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá tài năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ Anh

Đáp án

123456
wasinvitedwasdecidedweren’tswam
789101112
fellhurtcalleddidn’t stayhadwas

Bài tập luyện 6 – Complete the text with the correct affirmative or negative past simple sườn of the verbs in the brackets

 1. Emma tried on a green dress and a xanh lơ dress in the clothes cửa hàng, and … (choose) the xanh lơ one.
 2. Our team … (not win) the last match of the season.
 3. We … (go) bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I … (not feel) bored.
 5. The film … (begin) at seven and finished at ten.
 6. They … (not spend) all their money on holiday.
 7. Hannah … (feel) relieved when she got her exam results.
 8. My aunt … (not be) at the family wedding last weekend.
 9. We … (get) trang chủ at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I … (not / can) understand all of the dialogue.

Đáp án

 1. Emma tried on a green dress and a xanh lơ dress in the clothes cửa hàng, and chose the xanh lơ one.
 2. Our team didn’t win the last match of the season.
 3. We went bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I didn’t feel bored.
 5. The film began at seven and finished at ten.
 6. They didn’t spend all their money on holiday.
 7. Hannah felt relieved when she got her exam results.
 8. My aunt wasn’t at the family wedding last weekend.
 9. We got trang chủ at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I couldn’t understand all of the dialogue.

Tiếng Anh không hề là nỗi sợ hãi lúc tới với VUS

bài tập luyện thì quá khứ đơn

Là đối tác chiến lược của những đơn vị chức năng dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… Anh văn Hội Việt Mỹ VUS liên tiếp update những Xu thế tiên tiến nhất nhằm đem về những kỹ năng và kiến thức cao cấp với tính phần mềm cao, tương thích thời đại.

Với trong suốt lộ trình học tập được cá thể hóa với những cỗ giáo trình được kiến thiết phù phù hợp với người bạn dạng địa, VUS đem về thời cơ học hành giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế cho mình học tập ở từng chuyên môn, từng lứa tuổi:

 • Tạo mức độ nhảy cho tới chúng ta teen kể từ 11 – 15 tuổi tác với công tác giờ Anh trung học cơ sở, học tập viên thoải mái tự tin đột phá và lan sáng sủa nằm trong Anh ngữ với khóa huấn luyện Young Leaders – Khơi há từng bước trưởng thành.
 • Vững vững chắc toàn vẹn tài năng Lúc luyện đua chứng từ nằm trong Chuyên Viên, đoạt được thành công xuất sắc những kỳ đua Anh ngữ quốc tế nằm trong khóa huấn luyện IELTS ExpressIELTS Expert – Tấm vé thông hành cho tới sau này rộng lớn mở.
 • Học giờ Anh cho tất cả những người rơi rụng gốc, lấy lại nền tảng và đánh giá tài năng hiệu suất cao với khóa phần mềm cao cho tất cả những người con trẻ English Hub – Khơi há trở thành công.
 • Bước đệm cho tới hành trình dài thăng tiến thủ và lượm lặt trở thành ngược bên trên nấc thang sự nghiệp cho tới với khóa huấn luyện Tiếng Anh gửi gắm tiếp cho tất cả những người vất vả iTalk.

Không chỉ thế, với hệ sinh thái xanh học hành tân tiến tích hợp ý 4.0, những học tập viên bên trên VUS đơn giản và dễ dàng tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập luyện và luyện vạc âm chuẩn chỉnh nằm trong AI từng khi từng điểm. quý khách hàng học tập tối ưu hóa được thời hạn và học hành hiệu suất cao rộng lớn.

Xem thêm: an nam cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào

VUS – Lựa lựa chọn của niềm tin cậy, lựa lựa chọn của hóa học lượng

 • Đạt Kỷ lục nước Việt Nam với trên 180.918 học tập viên đoạt được những kỳ đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, IELTS,…
 • Đạt thương hiệu “Gold Preparation Centre” – Trung Tâm Đào Tạo Vàng – cũng chính là hạng nút tối đa – kể từ Cambridge University Press & Assessment.
 • Đạt hạng nút Platinum – Hạng nút tối đa Lúc liên minh trình độ nằm trong British Council.
 • Hơn 70 hạ tầng bên trên cả nước với 100% đạt ghi nhận đạt unique chuẩn chỉnh quốc tế kể từ NEAS.
 • 2.700.000+ mái ấm gia đình Việt tin cậy lựa chọn và sát cánh nằm trong VUS qua không ít năm ngay lập tức.
 • Sở hữu đội hình nhà giáo tiên phong hàng đầu với trên 2.700 thầy cô chiếm hữu tự giảng dạy dỗ ngữ điệu Anh được gật đầu toàn thị trường quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL,…
bài tập luyện thì quá khứ đơn

Với những bài bác tập luyện thì quá khứ đơn được VUS tổ hợp bên trên, các bạn sẽ đơn giản và dễ dàng ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức tận nhà và upgrade kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao. Tuy nhiên, việc thực hiện bài bác tập luyện và học tập nằm trong lòng đơn giản sẽ không còn giúp đỡ bạn trở nên “học bá” giờ Anh được. Để đoạt được niềm mơ ước Anh ngữ, hãy nhằm VUS sát cánh nằm trong chúng ta tự những khóa huấn luyện và trong suốt lộ trình được kiến thiết chuẩn chỉnh quốc tế.

Có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • Tính kể từ mô tả (Descriptive Adjectives): Lý thuyết và kể từ vựng
 • Tính kể từ ghép (Compound adjectives) nhập giờ Anh
 • Tính kể từ hướng dẫn và chỉ định (Demonstrative Adjectives): Lý thuyết và bài bác tập