bài tập 12 thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu hình, cách sử dụng của những thì vô giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài bác tập luyện hỗ trợ. Bài ghi chép sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kiến thức và kỹ năng cụt gọn gàng, và hỗ trợ bài tập luyện những thì vô giờ Anh nhằm chúng ta xem thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

1. Thì lúc này đơn

1.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Bạn đang xem: bài tập 12 thì trong tiếng anh

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là một trong những kỹ sư.)
 • The siêu xe isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không cao giá.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t vì thế exercise every evening. (Cô ấy ko tập luyện thể thao từng tối.)
 • Do they often go lớn school on foot? (Họ đem thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một chân lý, thực sự phân biệt vô cuộc . 
 • Diễn mô tả một thói quen thuộc, hành vi mang ý nghĩa hóa học lặp lên đường tái diễn. 
 • Diễn mô tả một plan (lịch học tập, lịch di chuyển vì như thế tàu, máy bay…) đem giờ giấc rõ ràng, được bố trí mang lại sau này. 

Xem thêm:

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

1.2 Bài tập luyện thì lúc này đơn

Bài tập luyện 1. Chia dạng đích của những kể từ vô ngoặc ở thì lúc này đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ lớn work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Do her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài tập luyện 2. Tìm và sửa lỗi sai thì lúc này đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t vì thế their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích bu.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì lúc này tiếp diễn

2.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành vi đang được ra mắt tức thì thời gian lúc này.
 • Sau câu khẩu lệnh, kiến nghị.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện tại sự phàn nàn phiền, không dễ chịu Khi một hành vi nào là bại xẩy ra lặp lên đường tái diễn. 
 • Diễn mô tả một hành động/ vụ việc chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay gần.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài tập luyện về thì lúc này tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Hoàn trở nên những câu sau dùng thì lúc này tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way lớn the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài tập luyện 2: Chia dạng đích cho những động kể từ vô ngoặc ở thì lúc này tiếp nối 1. Look! The siêu xe (move) so sánh fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) lớn pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) so sánh loudly.

6. I (not stay) at trang chủ at the present.

7. Now Hana (lie) lớn her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) lớn LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì lúc này trả thành

3.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành vi xẩy ra và kết thúc đẩy vô quá khứ ko xác lập rõ rệt thời hạn. 
 • Diễn mô tả một hành vi vừa vặn mới mẻ xẩy ra (thường lên đường với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn mô tả một hành động/ vụ việc nào là bại chính thức kể từ quá khứ, vẫn kéo dãn dài tiếp cho tới lúc này và hoàn toàn có thể giữ lại vô sau này. 
 • Thường thấy vô cấu hình đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> KHÁM PHÁ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TỪ A ĐẾN Z

3.2 Bài tập luyện về thì lúc này trả thành

Bài tập luyện 1: Chia những động kể từ vô ngoặc sang trọng thì lúc này trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want lớn see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my siêu xe.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài tập luyện 2: Viết lại câu bất biến nghĩa (thì lúc này trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started lớn rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed bu was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed bu for 3 months.

4. Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

4.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vụ việc (bắt đầu kể từ quá khứ, tiếp nối cho tới lúc này và đem kĩ năng kéo dãn dài cho tới vô tương lai).
 • Diễn mô tả một hành vi vừa vặn mới mẻ kết thúc đẩy tuy nhiên đem tác động, nhằm lại kết quả ở lúc này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

=>6 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÀNH CÔNG

4.2 Bài tập luyện về thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc sang trọng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the siêu xe for hours. (wait)

3. Sara ______ about where lớn go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài tập luyện 2: Hoàn trở nên câu với thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started lớn work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began lớn take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s siêu xe broke down. Then he began lớn walk lớn work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her lớn lose weight. Then she began lớn vì thế exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started lớn cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started lớn volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking lớn work ever since his siêu xe broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her lớn lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì quá khứ đơn

5.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi tiếp tục ở trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at trang chủ last Sunday. (Anh ấy đang không ở trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ được xem là các bạn của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi phượt Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show bu how lớn open the oven. (Cô ấy ko mang lại tôi thấy cơ hội ngỏ lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ tiếp tục giúp đỡ bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành động/ vụ việc tiếp tục xẩy ra và kết thúc đẩy tức thì bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một thói quen thuộc vô quá khứ, tuy nhiên lúc này không hề nữa.
 • Kể lại những hành vi cụt, xẩy ra liên tục nhau vô quá khứ.
 • Sử dụng vô câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

=> QUY TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HIỆU QUẢ NHẤT

5.2 Bài tập luyện thì quá khứ đơn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new siêu xe last month. 

3. They (go)___________ lớn LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the cát jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài tập luyện 2: Hoàn trở nên câu sau ở thì quá khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ lớn another đô thị.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ lớn the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved lớn another đô thị.

3. When did they get the first award?

4. She did not go lớn the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told bu about her secret last night. 

6. Thì quá khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vụ việc đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ thì xuất hiện tại một hành vi không giống xen ngang (hành động xen vô thông thường được phân chia ở quá khứ đơn). 
 • Diễn mô tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài tập luyện về thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving trang chủ, Jack _____ (try) desperately lớn liên hệ bu.

Xem thêm: tiền không phải là tất cả

5. My sister ______ (watch) TV when he got trang chủ.

Đáp án

1. was swimming

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài tập luyện 2: Tự hoàn thành xong vế sót lại của những câu sau vì như thế thì quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham ô khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì quá khứ trả thành

7.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả một hành động/ vụ việc tiếp tục xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vụ việc khác vô quá khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài tập luyện về thì quá khứ trả thành

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài tập luyện 2: Viết lại câu nhờ vào kể từ mang lại sẵn

1. Kai had gone trang chủ before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came trang chủ.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone trang chủ, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came trang chủ, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

8.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra trong cả một khoảng tầm thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước một mốc thời hạn ở quá khứ.
 • Diễn mô tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước bại và mặc dù tiếp tục kết thúc đẩy vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô quá khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài tập luyện về thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chi động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars lớn arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, so sánh she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đích mang lại câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả một Dự kiến mang ý nghĩa khinh suất, ko nhờ vào địa thế căn cứ.
 • Diễn mô tả một ra quyết định tức thì bên trên thời gian trình bày, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện tại vô câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài tập luyện thì sau này đơn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) lớn work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) bu a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) lớn the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài tập luyện 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ sẽ tạo trở nên những câu đem nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ tiệc ngọt. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come lớn the tiệc ngọt tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn dài vô trong cả một khoảng tầm thời hạn ở sau này. 
 • Diễn mô tả một tiếp hoạch/ dự trù vô sau này, với kĩ năng cực kỳ cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn vô sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài tập luyện về thì sau này tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài tập luyện 2: Viết lại trở nên câu đem nghĩa (có phân chia động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh đô thị for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, so sánh his sister won't ask him lớn go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra và dứt trước 1 thời điểm tốt một hành vi không giống ở vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài tập luyện về thì sau này trả thành

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the kết thúc of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đích trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking so sánh fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

12.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn mô tả một hành động/ vụ việc tiếp tục xẩy ra và kéo dãn dài (nhấn mạnh sự tiếp nối đem tính liên tục) cho tới 1 thời điểm tốt Khi một hành vi không giống xẩy ra vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài tập luyện về thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ ở vô ngoặc sang trọng thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

1. By the kết thúc of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the kết thúc of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get lớn Hanoi this evening, we _____ (drive) more phàn nàn five hundred miles. We are going lớn be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the kết thúc of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đích trong những câu sau:

1. Richel wants lớn speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không tính tiền time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye lớn San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for đôi mươi years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

Xem thêm: từ vựng về thời tiết

4. C

5. B

Bài ghi chép tiếp tục tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và hỗ trợ một trong những bài bác tập luyện nhằm những chúng ta có thể thích nghi và ghi ghi nhớ cấu hình, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài bác tập luyện những thì vô giờ Anh phía trên hoàn toàn có thể chung quý khách học tập chất lượng hơn!