as soon as he arrived at the airport he called home

Câu hỏi:

15/03/2020 43,085

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: as soon as he arrived at the airport he called home

As soon as he arrived at the airport, he called trang chính.

A. No sooner had he arrived at the airport than thở he called trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

B. He arrived at the airport sooner than thở he had expected.

C. Calling trang chính, he said that he had arrived the airport.

D. Immediately after he called trang chính, he arrived the airport.

Đáp án A

A. No sooner had he arrived at the airport than thở he called trang chính.

Đảo ngữ " No sooner had + S + Vpp + than thở + clause (past simple)

 = Hardly/scarely + had + S + Vpp+ when+ clause (past simple)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

"How beautiful is the dress you have just bought!" Peter said vĩ đại Mary.

A. Peter promised vĩ đại buy Mary a beautiful dress.

B. Peter said thanks vĩ đại Mary for her beautiful dress.

C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.

D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.

Câu 2:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet vĩ đại indicate the answer vĩ đại each of the following question

The manager is good at .................. difficult customers.

A. relying on

B. dealing with

C. showing off

D. wiping off

Câu 3:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet vĩ đại indicate the answer vĩ đại each of the following question

Xem thêm: sơ đồ tư duy chị em thúy kiều

The các buổi party starts at 9 o'clock so sánh I’ll .................. at 8.30.

A. look for you

B. pick you up

C. bring you along

D. bring up

Câu 4:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) each following question.

In many cultures, people signify their agreement by nodding their head.

A. turning

B. shaking

C. pointing

D. waving

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

"Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked mạ.

A. Peter advised mạ vĩ đại ask the teacher for help.

B. Peter recommended mạ not vĩ đại ask the teacher for help.

C. Peter told mạ the reason why I did not ask the teacher for help.

D. Peter suggested that he should ask the teacher for help.

Câu 6:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet vĩ đại indicate the answer vĩ đại each of the following question

Alice didn't expect .................. vĩ đại Tom's các buổi party.

A. asking

B. being asked

C. vĩ đại ask

Xem thêm: thực vật cần gì để sống

D. vĩ đại be asked